Rekrutacja 2021/2022
Opublikowane przez Administrator w dniu 2021 07 08

Ogłoszenie wykazu osób zakwalifikowanych do przyjęcia, nastąpi w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 10.00

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły dla Rodziców i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 22.07.2021 r. godzina 10.15

BADANIA DLA KANDYDATÓW

W dniu 23.07.2021 r. (piątek) od godziny 9.00 odbędą się badania kontrolne przeprowadzane przez lekarzy medycyny pracy. Osoby zakwalifikowane do poniższych oddziałów mają obowiązek stawić się na badania:

Technik pojazdów samochodowych – godzina 9.00
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – godzina 10.00

Badania we wskazanym terminie wykonywane są bezpłatnie w gabinecie pielęgniarki szkolnej (budynek internatu) – kandydat musi stawić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Jeśli kandydat jest zainteresowany wykonaniem w/w badań we własnym zakresie w innym terminie proszę o kontakt z sekretariatem szkolnym w celu uzyskania indywidualnego skierowania na badania.

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają obowiązek dostarczyć komplet oryginałów wymaganych dokumentów do dnia 30.07.2021 r.
Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z list zakwalifikowanych, w takim przypadku, pojawiające się wolne miejsca w poszczególnych oddziałach mogą zostać wykorzystane w rekrutacji uzupełniającej wolne miejsca.
Ogłoszenie wykazu osób przyjętych nastąpi w dniu 02.08.2021 r.