Gratulacje dla Naszych Stypendystów
Opublikowane przez Karol Bidziński w dniu 2021 10 17
 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  Stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok szkolny otrzymali:
  Samuel Kolarz z klasy III D
  Kacper Lenartowicz z klasy III M
 2. Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce, może uzyskać uczeń  uczęszczający do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, posiadający średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania.  Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce otrzymała:
  Wiktoria Wyraz z klasy III N
 3. Stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce uzyskali uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego osiągnęli średnią ocen co najmniej  4,5 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium to przyznawane jest za każde półrocze (średnia wymagana  na obecny rok szkolny wynosić będzie 4,50)
  Stypendium za II półrocze roku szkolnego 2020/2021 otrzymało 22 uczniów.
  Osoby wyróżnione zostaną powiadomione pocztą Librus o sposobie wypłaty stypendium.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce