Rekrutacja 2024 – ważne terminy
Opublikowane przez Administrator w dniu 2024 07 04

do 10.07.24

godz. 15.00   dostarczanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

(jeśli do dnia 10.07.24 dostarczysz oryginały twojego świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty obecność na opublikowanej w dniu 18.07.24 liście zakwalifikowanych będzie równoznaczna z przyjęciem do szkoły)

18.07.24        

godz. 9.00 – publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia

godz. 9.10 – spotkanie organizacyjne  dla kandydatów do klas 1 z Dyrektorem Szkoły

24.07.24         badania dla kandydatów do klas 1

w godzinach 8.00 – 10.00 przeprowadzone zostaną obowiązkowe badania dla zawodów:

                                     – mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, 

                                      – technik pojazdów samochodowych

                                      – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

                                      – technik żywienia i usług gastronomicznych

Badania we wskazanym terminie wykonywane są bezpłatnie w gabinecie pielęgniarki szkolnej (budynek internatu), uczeń który nie stawi się na badania będzie musiał uzupełnić je we własnym zakresie (szkoła nie pokrywa kosztu badań w takim przypadku).

Kandydat, na badanie w wyznaczonym dniu nie potrzebuje skierowania – wszystkie niezbędne dokumenty szkoła dostarczy w dniu badania lekarzom.

UWAGA: Jeśli nie możesz pojawić się w wyznaczonym terminie i chcesz wykonać badania we własnym zakresie zgłoś się do sekretariatu szkoły i zapytaj o wydanie skierowania indywidualnego.

do 24.07.24  

godz. 15.00   potwierdzenie woli nauki,

wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia mają obowiązek dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów (świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty)

Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z list zakwalifikowanych, w takim przypadku, pojawiające się wolne miejsca w poszczególnych oddziałach mogą zostać wykorzystane w rekrutacji uzupełniającej.

25.07.23        

godz. 9.00 – publikacja list osób przyjętych do szkoły,

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeśli nie znajdujesz się na liście zakwalifikowanych/przyjętych a jesteś zainteresowany(na) przyjęciem do naszej szkoły zgłoś ten fakt w sekretariacie – twoje nazwisko zostanie umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc będziesz mieć pierwszeństwo przyjęcia do wybranego oddziału.