Dziś jest: poniedziałek 25 stycznia 2021 r. Jest to 25 dzień roku. Wschód: 07:23 Zachód: 16:12, Dzień liczy: 8 godz. i 49 min.

Wchodzisz z IP:
18.215.185.97
Licznik odwiedzin:
Osób online:3
Przeszukaj aktualności:

Pogoda:
Mapka pogody


QR-Code :)

ZST-I Tetris

fb
 • Ochrona Danych Osobowych
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Bartosz Świetnicki, adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (podnosnik nozycowy symbol (typ): STD-8200, model STD-8240TX-W)

  Informujemy, że specyfikacja została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 21.05.2019 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniach 17.05.2019 r. oraz 20.05.2019 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (maszyny do szycia, spawarki, wiertarka)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 12.06.2018 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 11.06.2018 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]

 • Wykaz podręczników
  Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów.

 • Informacje o projekcie "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"

 • INFORMACJE O PROJEKCIE "DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI..." na Naszej stronie
  Wszystkie informacje o aktualnym Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy"

 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
  działająca przy Szkolnym Klubie Sportów Przestrzennych "TRAWERS"zaprasza do korzystania ze szkolnego kortu i udziału w zajęciach sekcji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. p. Krzysztofem Dulnikiem.

 • Jesteśmy na facebooku
  Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku • Archiwum • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że przetarg sprzedaży mienia ruchomego został rozstrzygnięty w dniu 07.11.2016 r., wyniki rozstrzygnięcia zostana przesłane osobom zainteresowanym.
 • Oferta sprzedaży mienia ruchomego (obrabiarki)

  Informujemy, że specyfikacja oferowanych maszyn została udostępniona do pobrania.

  Oferty zakupu należy składać w sekretariacie szkoły do godz. 15.00 dnia 4.11.2016 r.
  Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży w celu oględzin będzie udostępnione w godzinach 12.00 do 14.00 w dniu 3.11.2016 r.

  [pobierz plik ze specyfikacja]


 • Staże zawodowe w ramach Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”
  2014-06-30 15:28
  Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy
  W najbliższych miesiącach, tj. od czerwca do końca sierpnia br. Powiat Buski (Organizator staży) będzie realizował staże zawodowe dla uczestników Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”. Staże odbędą się w firmach funkcjonujących na rynku w różnorodnych branżach: ekonomia, informatyka, gastronomia, hotelarstwo, geodezja oraz branża mechaniczna.
  Kluczowym celem staży zawodowych jest nabycie praktycznych umiejętności zawodu przez uczniów/uczennice. Każdy staż realizowany będzie w wymiarze 150 godzin zgodnie z programem opracowanym przez Pracodawcę a po jego zrealizowaniu, wydane zostanie zaświadczenie o zakończeniu stażu. Realizowane staże są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Umowy o realizację staży zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Buskim – Organizatorem Staży a Pracodawcami.
  Poniżej obowiązki i uprawnienia po stronie Organizatora Stażu, Pracodawcy (przyjmującego na staż) oraz po stronie stażysty (uczestnika Projektu).

  Obowiązki Organizatora stażu
  Organizator stażu zobowiązuje się do:
  1) Wypłaty Stażyście wynagrodzenia za odbyty staż.
  a) Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego przez Stażystę wniosku o przyznanie wynagrodzenia stażysty (w załączeniu), pod warunkiem otrzymania od Pracodawcy prawidłowo wypełnionych: listy obecności, opinii opiekuna Stażysty, dziennika stażu, zaświadczenia o ukończeniu stażu oraz dokumentacji fotograficznej na nośniku CD lub DVD.
  b) Wynagrodzenie stażysty będzie pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie odbywania stażu.
  c) Termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków na konto Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
  d) Wynagrodzenie Stażysty jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2) Pokrycia kosztów obowiązkowych badań lekarskich. Miejsce wykonania badań lekarskich zostanie wskazane przez Organizatora Stażu.
  3) Zapewnienia Stażyście odzieży, środków czystości i artykułów biurowych niezbędnych do realizacji stażu zgodnych z zawodem lub specjalnością odbywanego stażu.
  4) Zwrotu Stażyście kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, jeśli miejscowość zamieszkania jest inna niż miejsce odbywania stażu. Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany na podstawie złożonego przez Stażystę wniosku o zwrot kosztów dojazdu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku na wskazany w nim numer rachunku bankowego. Organizator Stażu zastrzega sobie prawo niewypłacenia zwrotu kosztów dojazdu w sytuacji wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Warunkiem wypłaty Stażyście zwrotu kosztów dojazdu jest ukończenie stażu.
  5) Przekazania uczestnikowi Stażu, który ukończył staż zaświadczenia o ukończeniu stażu.

  Obowiązki Pracodawcy:
  1) Zapewnienie Stażyście odpowiednich warunków do odbywania stażu.
  2) Przeszkolenie Stażysty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy.
  3) Przestrzeganie czasu pracy Stażysty odbywającego staż (Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym niż jednozmianowy lub w godzinach nadliczbowych). Czas pracy Stażysty odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku Stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Organizator stażu (Powiat Buski) może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej z pominięciem pory nocnej lub w niedzielę, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia odpoczynku zgodnie z Kodeksem Pracy (dotyczy Stażystów pełnoletnich).
  4) Zapewnienie nadzoru i bezpośredniej opieki merytorycznej nad odbywaniem stażu przez Stażystę poprzez wyznaczenie spośród swoich pracowników opiekuna.
  5) Realizacja stażu zgodnie z programem zaakceptowanym przez Organizatora stażu.

  Obowiązki Opiekuna Stażysty:
  1) Zapoznanie Stażysty z programem stażu, nadzór merytoryczny nad realizacją stażu.
  2) Zapoznanie Stażysty z jego prawami i obowiązkami.
  3) Prowadzenie listy obecności Stażysty.
  4) Zatwierdzanie dziennika stażu oraz nadzór nad prawidłowością jego wypełniania.
  5) Sporządzenie opinii opiekuna Stażysty.

  Obowiązki Stażysty:
  Stażysta zobowiązany jest do:
  1) Rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora Stażu.
  2) Wykonania niezbędnych badań lekarskich w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbywania stażu na określonym stanowisku.
  3) Sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy i opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy.
  4) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w stażu potwierdzonego każdorazowo w dzienniku stażu.
  5) Przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Pracodawcy oraz ustalonego porządku pracy a także regulaminów związanych z realizowanym Projektem.
  6) Przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych.
  7) Zachowania tajemnicy informacji udostępnianych w czasie odbywania stażu ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów Pracodawcy.
  8) Przepracowania 100% zaplanowanych godzin stażu (150 godzin), a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, odpracowanie jej w terminie uzgodnionym z Pracodawcą.
  9) Usprawiedliwiania nieobecności.
  10) Przedłożenia Organizatorowi stażu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu, wniosku o zwrot kosztów dojazdu (jeśli dotyczy).

  Uprawnienia Stażysty:
  Stażysta ma prawo do:
  1) Wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu pod nadzorem merytorycznym wyznaczonego przez Pracodawcę opiekuna.
  2) Otrzymania wyposażenia niezbędnego podczas realizacji stażu (np. odzież, artykuły biurowe, środki czystości).
  3) Otrzymania wynagrodzenia za zrealizowany staż, po spełnieniu wymagań wynikających z w/w obowiązków Stażysty. Wynagrodzenie wypłacane będzie po zaakceptowaniu przez Organizatora Stażu wniosku o przyznanie wynagrodzenia.


  Załączniki:

  Wniosek o przyznanie wynagrodzenia stażysty.
  wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
  Oświadczenie - zwrot kosztów za dojazd samochodem prywatnym i oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.

  Opublikował: J. Jurczyk


  Dodatkowe umiejętności...
  ...powrót
  Do góry ...