Nabór wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2020/2021
Opublikowane przez Milena Bilewska w dniu 2020 09 09

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021:

Stypendium socjalne przyznawane będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Regulamin dostępny na stronie Szkoły).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Szkoły do 15.09.2020 r.

Druki wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie szkolnym.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w celu prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA!
Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione kompletnie i czytelnie. Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez wnioskodawcę.

W związku z panującą pandemią COVID-19 zaleca się podawanie numeru konta bankowego do przekazywania przyznanego stypendium socjalnego.

*Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2.715 zł (jest to dochód roczny).

**Wykazując dochody netto gospodarstwa domowego należy zsumować dochody netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

Dokumenty do pobrania: