Stypendia dla uczniów – nabór wniosków
Opublikowane przez Administrator w dniu 2023 12 15

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych, realizowanego zgodnie z programem
pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie FESW.08.02 Podnoszenie jakości
kształcenia podstawowego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Więcej informacji: