Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościZespół Szkół Techniczno-Informatycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsti.pl .

Data publikacji strony internetowej:
2021-03-12

Data ostatniej aktualizacji:
2021-03-18

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Marta Zoch. Z osobą odpowiedzialną można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 41 378 43 86 lub pocztą elektroniczną na adres mzoch@zsti.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich


Dostępność architektonicznaZespół Szkół Techniczno-Informatycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność do obiektów osobom ze szczególnymi potrzebami, w których podmiot prowadzi działalność. W skład budynków Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych wchodzą: budynek szkolny, Internat oraz warsztaty szkolne. Na każdym z budynków jest oznaczenie (nazwa obiektu), drzwi głównego wejścia są widoczne o wymiarach powyżej 90 cm. Ponadto przed wejściem znajdują się dzwonki, umożliwiające zasygnalizowanie potrzeby zejścia pracownika w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie ze szczególnymi potrzebami Przy schodach znajdują się barierki oraz podjazdy w szkole i na warsztatach.


Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnej