Kadra

Wszyscy nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze i zatrudnieni na czas nieokreślony posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na określonych angażem stanowiskach.

Duży procent nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje, posiada ukończone dodatkowe studia podyplomowe. Wielu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

Kadrę stanowią ludzie otwarci na zmiany, a w środowisku postrzegani jako przyjaciele ucznia, życzliwi wobec siebie oraz rodziców i wychowanków, dowodem niech będzie od lat rosnące zainteresowanie naszą szkołą i podnoszący się stopień organizacyjny.

Wiele sukcesów uczniowskich, liczne nagrody, czołowe miejsca w różnych dziedzinach i przedmiotach świadczą o dobrych kwalifikacjach i znajomości warsztatu zawodowego.

SZKOŁA:

BIBLIOTEKA i CENTRUM MULTIMEDIALNE ZST-I:

WARSZTATY SZKOLNE ZST-I:

INTERNAT SZKOLNY: