Realizowane projekty

Aktywna Tablica 2023

W dniu 10.08.2023 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 17500zł ( z czego kwota 3500zł stanowi wkład własny organu prowadzącego czyli Powiat Buski) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Program służy wsparciu rozwoju infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Program aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego

W dniu 10.05.2023r. Otrzymaliśmy grant w wysokości 4 tysięcy złotych w ramach „Programu aktywizacji młodzieży w samorządach województwa świętokrzyskiego”.

Sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Priorytet 1. aktywizacja młodzieży w samorządach.

W ramach grantu planujemy zaproszenie co najmniej dwudziestu uczniów szkół podstawowych z powiatu buskiego do udziału w młodzieżowym festiwalu filmowym pt. „Moja pasja”. Festiwal poprzedzą warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności tworzenia scenariuszy, nagrywania i montowania krótkich filmów.

Warsztaty będą mieć charakter kaskadowy. Pierwszy etap adresowany jest dla nas, drugi dla osób początkujących ze szkół podstawowych. Warsztaty dla nas poprowadzi zaproszony ekspert, natomiast warsztaty dla uczniów poprowadzimy my. Naszym młodszym kolegom, którzy zgłoszą swój akces do udziału w festiwalu pomożemy od strony technicznej w nakręceniu ich pierwszych filmów. We wrześniu zorganizujemy Finał Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „Moja pasja” promującego aktywne formy spędzania czasu wolnego. W imprezie wezmą udział autorzy filmów oraz ich koledzy.

Program – Poznaj Polskę

W ramach nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”, nasza szkoła otrzymała środki na dofinansowanie planowanych kosztów wycieczek. W wycieczkach wezmą udział uczniowie Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2.

Całkowity koszt 2-dniowej wycieczki do Warszawy dla uczniów Technikum wyniósł 12500 zł, w tym 80% kwoty wsparcia z MEiN to 10000 zł, 20% – czyli kwota 2500 zł to wkład własny zapewniony przez wpłaty rodziców. Całkowity koszt 1-dniowej wycieczki do Krakowa dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 wyniósł 3650 zł, w tym 80% kwoty wsparcia z MEiN to 2920 zł, 20% – czyli kwota 730 zł to wkład własny zapewniony przez wpłaty rodziców.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia czy ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie uczniów i nauczycieli, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, a także jest to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Aktywna Tablica 2021

W dniu 05.11.2021 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 17500zł ( z czego kwota 3500zł stanowi wkład własny organu prowadzącego czyli Powiat Buski) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Program służy wsparciu rozwoju infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Projekty realizowane w szkole współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej

W ramach tych projektów uczniowie na przestrzeni lat uzyskali wielkie wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji kluczowych i zawodowych, a szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami m.in. pracownie komputerowe, tablice interaktywne, tablety, wiele pomocy związanych z kształceniem zawodowym w branży informatycznej, mechanicznej i gastronomicznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W 2018 roku odbyła się „wielka modernizacja” naszych warsztatów szkolnych w których prowadzone jest kształcenie zawodowe na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego pod okiem nauczycieli zawodu wykonują usługi na doskonale wyposażonych działach obróbki skrawaniem, ślusarni, nowoczesnej spawalni. W naszych warsztatach działa również stacja kontroli pojazdów w której wykonywane są przeglądy techniczne samochodów oraz bieżące naprawy samochodów. Modernizacja wykonana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

ZOBACZ WIĘCEJ

W ramach tych projektów uczniowie odbywają również płatne staże u pracodawców. W 2021 roku staramy się o kolejną edycję tego projektu. Z obydwu projektów zyskaliśmy znaczące doposażenie pracowni samochodowych oraz odnawialnych źródeł energii.