Gratulacje dla Naszych Stypendystów
Opublikowane przez Marta Kwiatkowska w dniu 2020 11 06

1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za ubiegły rok szkolny otrzymali:
• Krystian Pałaczyński z klasy IV F
• Kacper Lenartowicz z klasy II M


2. Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce, może uzyskać uczeń uczęszczający do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, posiadający średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania.
Stypendium Starosty Powiatu Buskiego za wyniki w nauce otrzymał:
• Samuel Kolarz z klasy II D


3. Stypendium motywacyjne za dobre wyniki w nauce uzyskali uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0. Stypendium to przyznawane jest za każde półrocze (średnia wymagana na obecny rok szkolny wynosić będzie 4,20)
Stypendium za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 otrzymało 51 uczniów. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione pocztą Librus o sposobie wypłaty stypendium.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce