Stypendium socjalne
Opublikowane przez Janusz Jurczyk w dniu 2021 09 02

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku- Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022:

– stypendium socjalne  na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium socjalne przyznawane będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat  Buski z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Regulamin dostępny na stronie Szkoły).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Szkoły do 15.09.2021 r.

Druki wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie szkolnym.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem w celu prawidłowego wypełnienia wniosku.

UWAGA!

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione kompletnie i czytelnie.

Wszelkie poprawki powinny być parafowane przez wnioskodawcę.

W związku z panującą pandemią COVID-19 zaleca się podawanie numeru konta bankowego do przekazywania przyznanego stypendium socjalnego.

*Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3 244,00 zł (jest to dochód roczny).

**Wykazując dochody netto gospodarstwa domowego należy zsumować dochody netto
z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
– następnie tak wyliczone dochody netto należy podzielić przez trzy m-ce oraz liczbę osób w rodzinie uzyskując tym samym dochód netto na jedną osobę miesięcznie.

Dokumenty do pobrania: